Aktuelt

Endring Starter Med Vår Kompetanse

Norsk Fagforum bistår offentlige og private med helse. og sosialtjenester for å øke trygghet, trivsel og kompetanse på arbeidsplassen. Vårt fokus er spesielt på forebygging, håndtering og oppfølging av vold og trusler. Vår erfaring strekker seg over mange år og med ulike organisasjoner hvor samhandling, rutiner og avviksmeldinger har sentral plass. Derfor har vi høstet gode referanser fra hele landet.

  • FOKUS PÅ RISIKOREDUSERENDE TILTAK
  • KURS RUTINER SAMHANDLING FOREBYGGING
  • SYSTEMATISK ARBEID OVER TID
Kurs og Fagdager
Metode «medisinsk simulering»
Evitar verktøy for risikoutsatte


Varsel om varslingsplikt

https://www.helsetilsynet.no

Varsel om alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten,

ordning utvides 01.07.2019

NB! Fra 1. juli 2019 har alle virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester plikt til å varsle alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn. En slik plikt gjelder allerede for hendelser som har skjedd i spesialisthelsetjenesten. Nå utvides ordningen. Ved alvorlige hendelser som har ført til dødsfall eller svært alvorlig skade på pasient/bruker, plikter virksomheten, i tillegg til å varsle Helsetilsynet, selv, å følge opp og informere pasienter og pårørende, a) å gjennomgå hendelsen, b) å identifisere og c) følge opp risikoreduserende tiltak. Norsk Fagforum bistår med å planlegge og utføre prosessen a-b-c.

                       

Tall og fakta omkring tilsynsmeldinger finner du her


Våre kurs og løsninger for voldsrisiko- vurdering,
forebygging, håndtering og oppfølging - les mer her!

Helse og omsorg – Hjemmesykepleie, praktisk bistand, psykisk helse, funksjonshemmede, rus, legevakt

Sosiale tjenester – NAV, botilbud, midlertidig bosituasjon, flyktinger og innvandrere, økonomisk sosialhjelp

Oppvekst – Barnehage, barnevern, unge flyktinger, skole, ppt-tjeneste

Publikumsmottak og servicetorg – Parkeringsvakter, skatteetat

Vi benytter simulering som metode for håndtering og oppfølging av situasjoner knyttet til vold og trusler.

Les mer her


Ny rapport: Kraftig økning i trusler mot lærere i Oslo-skolen

Det har vært en bekymringsfull økning i antall trusler mot lærere i Oslo-skolen det siste året, dette i følge en fersk rapport fra Utdanningsetaten.

Her finner du rapporten


Urovekkende rapport om vold som viser blant annet at;

Det er 50% mer sannsynlig å bli eksponert for vold som vernepleier eller sosialarbeider enn det er for politi og vektere. Pleie- og omsorgsarbeidere bærer lik risiko for voldshendelser som politi og vektere.

• Seks av ti (60%) virksomheter i kommunal helse- og sosialsektor jobber for dårlig med å beskytte arbeidstakere mot vold og trusler.

• Fire av ti (40%) har ikke gitt arbeidstakere nødvendig opplæring og øvelse i hvordan vold og trusler kan håndteres.

• Halvparten (50%) har ikke vurdert risikoen ved at ansatte er alene på jobb.

Arbeidstilsynets direktør uttaler seg om funnene i rapporten,

Direktør i Arbeidstilsynet Trude Vollheim mener det som kommer fram om risikoen i helse- og omsorgsektoren er urovekkende.

Jeg er spesielt bekymret over at så mange som halvparten ikke har vurdert risikoen ved alenearbeid. Vi vet at det å være alene i arbeidssituasjonen kan øke sannsynligheten for farlige situasjoner. Det kan også forverre konsekvensene for den ansatte fordi en ikke får hjelp, sier hun.

Forskning fra Stami

viser at yrkesaktive som opplever vold og trusler på jobb, har høyere risiko for muskel- og skjelettplager og psykiske helseplager. Flere av dem oppgir at de ønsker å slutte i jobben.

Volds- og trusselhendelser på jobb kan resultere i høyere sykefravær, flere sykemeldinger som følge av fysisk og psykisk skade og høy turnover ved at folk slutter, påpeker Vollheim.

Arbeidstilsynets rapport finner du her


Hvor jobber du?


Jobber du i skolen?

«Ny rapport: Vold og trusler omfattende problem i barneskolene
Arbeidstilsynet har gransket forholdene rundt vold og trusler ved 93 barne- og ungdomsskoler på Østlandet. Funnene er urovekkende.» (nrk.no, 20.03.19) les her

«Det har blitt stadig mer oppmerksomhet rundt vold og trusler i skolen. Undersøkelsen viser at det er i barneskolen at det er tøffest: Her forteller 35 prosent av lærerne i undersøkelsen at de har vært utsatt for vold det siste året, »

«Videre skriver Arbeidstilsynet at «Skolene har i all hovedsak systemer for å melde avvik og for å håndtere disse. Men Arbeidstilsynet erfarer at mange ikke benytter eget system for å melde ifra om uønskede hendelser knyttet til vold og trusler.»

«Inntrykket fra tilsynene er at det ofte er uklart hva skolene definerer som avvik, og hvem som skal følge opp avvikene. Enkelte arbeidstakere har fortalt at de kunne oppleve at når de meldte avvik, fikk de ikke tilbakemelding på hvordan, eller om, meldingene vil bli fulgt opp.» (Utdanningsforbundet, 17.01.2019)

På dette kurset – Vold og trusler i skolen – (trykk her) vil du lære å definere avvik, følge opp avvik og å utvikle nye rutiner som reduserer uønskede hendelser.


Jobber du i NAV?

«Randi ble slått ned på jobb i Nav: «Det må du bare tåle», var tilbakemeldingen
En kvinne er tiltalt for å ha slått Randi Østgaard mens hun var på jobb i Nav. I fjor opplevde Nav-ansatte vold og trusler 2399 ganger, viser ferske tall.» (Aftenposten 5. februar 2019)

På dette kurset – Publikumsmottak – (trykk her) vil du lære å definere avvik, følge opp avvik og å utvikle nye rutiner som reduserer uønskede hendelser. Kurset er basert på Nav Rapport januar 2014 – Sikkerhet i arbeids- og velferdsforvaltningen og har som mål at ansatte skal få en bedre plattform knyttet til vold og trusler i jobben.