Endring starter med vår kompetanse

FREMST PÅ RISIKOREDUSERENDE TILTAK

KURS – RUTINER – SAMHANDLING – FOREBYGGING

SYSTEMATISK ARBEID OVER TID

Norsk Fagforum bistår offentlige og private med helse. og sosialtjenester for å øke trygghet, trivsel og kompetanse på arbeidsplassen. Vårt fokus er spesielt på forebygging, håndtering og oppfølging av vold og trusler. Vår erfaring strekker seg over mange år og med ulike organisasjoner hvor samhandling, rutiner og avviksmeldinger har sentral plass. Derfor har vi høstet gode referanser fra hele landet.


 


Varsel om varslingsplikt

https://www.helsetilsynet.no

Varsel om alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten – ordning utvides 01.07.2019

NB! Fra 1. juli 2019 har alle virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester plikt til å varsle alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn. En slik plikt gjelder allerede for hendelser som har skjedd i spesialisthelsetjenesten. Nå utvides ordningen. Ved alvorlige hendelser som har ført til dødsfall eller svært alvorlig skade på pasient/bruker, plikter virksomheten, i tillegg til å varsle Helsetilsynet, selv, å følge opp og informere pasienter og pårørende, a) å gjennomgå hendelsen, b) å identifisere og c) følge opp risikoreduserende tiltak. Norsk Fagforum bistår med å planlegge og utføre prosessen a-b-c.

                       

Tall og fakta omkring tilsynsmeldinger finner du her


Vi har kurs og løsninger for voldsrisiko- vurdering, forebygging, håndtering og oppfølging – les her!

Helse og omsorg

Hjemmesykepleie, praktisk bistand, psykisk helse, funksjonshemmede, rus, legevakt

Sosiale tjenester

NAV, botilbud, midlertidig bosituasjon, flyktinger og innvandrere, økonomisk sosialhjelp

Oppvekst

Barnehage, barnevern, unge flyktinger, skole, ppt-tjeneste

Publikumsmottak og servicetorg

Parkeringsvakter, skatteetat

Vi benytter simulering som metode for håndtering og oppfølging av situasjoner knyttet til vold og trusler.

Les mer her


Ny rapport: Kraftig økning i trusler mot lærere i Oslo-skolen

Det har vært en bekymringsfull økning i antall trusler mot lærere i Oslo-skolen det siste året, ifølge en fersk rapport fra Utdanningsetaten.

 

Her finner du rapporten


Urovekkende rapport om vold som viser blant annet at;

Det er 50% mer sannsynlig å bli eksponert for vold som vernepleier eller sosialarbeider enn det er for politi og vektere. Pleie- og omsorgsarbeidere bærer lik risiko for voldshendelser som politi og vektere.

• Seks av ti (60%) virksomheter i kommunal helse- og sosialsektor jobber for dårlig med å beskytte arbeidstakere mot vold og trusler.

• Fire av ti (40%) har ikke gitt arbeidstakere nødvendig opplæring og øvelse i hvordan vold og trusler kan håndteres.

• Halvparten (50%) har ikke vurdert risikoen ved at ansatte er alene på jobb.

 

Arbeidstilsynets direktør uttaler seg om funnene i rapporten,

Direktør i Arbeidstilsynet Trude Vollheim mener det som kommer fram om risikoen i helse- og omsorgsektoren er urovekkende.

Jeg er spesielt bekymret over at så mange som halvparten ikke har vurdert risikoen ved alenearbeid. Vi vet at det å være alene i arbeidssituasjonen kan øke sannsynligheten for farlige situasjoner. Det kan også forverre konsekvensene for den ansatte fordi en ikke får hjelp, sier hun.

Forskning fra Stami

viser at yrkesaktive som opplever vold og trusler på jobb, har høyere risiko for muskel- og skjelettplager og psykiske helseplager. Flere av dem oppgir at de ønsker å slutte i jobben.

Volds- og trusselhendelser på jobb kan resultere i høyere sykefravær, flere sykemeldinger som følge av fysisk og psykisk skade og høy turnover ved at folk slutter, påpeker Vollheim.

Arbeidstilsynets rapport finner du her


Hvor jobber du?


Jobber du i skolen?

“Ny rapport: Vold og trusler omfattende problem i barneskolene
Arbeidstilsynet har gransket forholdene rundt vold og trusler ved 93 barne- og ungdomsskoler på Østlandet. Funnene er urovekkende.” (nrk.no, 20.03.19) les her

“Det har blitt stadig mer oppmerksomhet rundt vold og trusler i skolen. Undersøkelsen viser at det er i barneskolen at det er tøffest: Her forteller 35 prosent av lærerne i undersøkelsen at de har vært utsatt for vold det siste året, ”

“Videre skriver Arbeidstilsynet at «Skolene har i all hovedsak systemer for å melde avvik og for å håndtere disse. Men Arbeidstilsynet erfarer at mange ikke benytter eget system for å melde ifra om uønskede hendelser knyttet til vold og trusler.”

“Inntrykket fra tilsynene er at det ofte er uklart hva skolene definerer som avvik, og hvem som skal følge opp avvikene. Enkelte arbeidstakere har fortalt at de kunne oppleve at når de meldte avvik, fikk de ikke tilbakemelding på hvordan, eller om, meldingene vil bli fulgt opp.” (Utdanningsforbundet, 17.01.2019)

På dette kurset – Vold og trusler i skolen – (trykk her) vil du lære å definere avvik, følge opp avvik og å utvikle nye rutiner som reduserer uønskede hendelser.


Jobber du i NAV?

“Randi ble slått ned på jobb i Nav: «Det må du bare tåle», var tilbakemeldingen
En kvinne er tiltalt for å ha slått Randi Østgaard mens hun var på jobb i Nav. I fjor opplevde Nav-ansatte vold og trusler 2399 ganger, viser ferske tall.” (Aftenposten 5. februar 2019)

På dette kurset – Publikumsmottak – (trykk her) vil du lære å definere avvik, følge opp avvik og å utvikle nye rutiner som reduserer uønskede hendelser. Kurset er basert på Nav Rapport januar 2014 – Sikkerhet i arbeids- og velferdsforvaltningen og har som mål at ansatte skal få en bedre plattform knyttet til vold og trusler i jobben.


Referanser

 

 

 

Kurset ga oss en innføring i bruken av V-risk 10. Variablene ble gjennomgått før Dal la frem to kasuistikker som kursdeltagerne selv skåret for å få trening i å anvende sjekklisten. Politiet fant kurset svært nyttig, da forebyggende arbeid mot pasienter med høy voldsrisiko er sentralt i vårt arbeid.”

“Vår erfaring er at Norsk Fagforum er en seriøs leverandør av kurspakker, som gjennomføres i henhold til avtale og forventninger. Vi vil anbefale Norsk Fagforum til virksomheter og organisasjoner som fokuserer kompetanseheving innen psykisk helse, voldsrisikovurdering og –håndtering.”

“Det bekreftes med dette at Norsk Fagforum har hatt div kurs og fagseminar for bydelen.

Innholdet har vært følgende:

  • Aktuelt lovverk
  • Gjennomgang av statlige føringer
  • Kommunikasjon og relasjonelle ferdigheter
  • Samarbeid og samhandling
  • Voldsrisikovurdering og håndtering

Vi gir herved vår beste anbefaling.” 

“Opplevde kurset som svært nyttig. Gruppeoppgavene fungerte bra, hensiktsmessig å samarbeide med noen man jobber med til daglig for å kunne relatere teori direkte til praksis. Psykisk helse bydel Sagene
V-risk 10 Kurs i voldsrisikovurdering og håndtering (V-risk 10)

“Takk for et veldig godt kurs. Det er gjennomgående veldig gode tilbakemeldinger. Dyktige kursholdere som var litt annerledes i formen enn det «fagnerdrer» og skolefolk er vant til ( bl.a. Filosof). Det som var det aller beste var jobbingen rundt bordene som kurset la opp til”