Om oss

Om oss

Norsk Fagforum (MAN MM AS) bistår offentlige og private helse- og sosialtjenester med å øke kompetanse, trygghet og trivsel på arbeidsplassen, med særlig trykk på forebygging, håndtering og oppfølging av uønskede hendelser. Vår erfaring strekker seg over mange år og med ulike private og offentlige aktører.

  • Avvikshåndtering, systematisk HMS arbeide og sikre gode fagprosedyrer

Det å ta avviksmeldinger på alvor reduserer risikoen for uønskede hendelser på arbeidsplassen. Det å ha gode nok rutiner som kontinuerlig blir forbedret og tilpasset nye omgivelser, situasjoner og hendelser gir dokumentert den beste effekten. Forebygging gjennom systematisk HMS arbeid, samt å sikre gode fagprosedyrer er nøkkelen til en bedre arbeidshverdag for ansatte.

  • Forebygging, håndtering og oppfølging knyttet til uønskede hendelser

Mange som arbeider innen det offentlige og private helse og sosialtjenester opplever hvor vanskelig det er å takle vold og trusler i arbeidshverdagen. Alle involverte både ansatte og ledere ønsker å redusere forekomsten av uønsket atferd på arbeidsplassen. Derfor er arbeidsmiljøloven også skjerpet og tydeliggjør nå bedre hvilket ansvar og hvilke plikter som hviler på ledelse og ansatte.

Menneskene bak Norsk fagforum

Naim Lorentzen, Ansvarlig koordinator | Norsk Fagforum og partner MAN MM
Naim er en handlekraftig administrator med utdannelse innen ledelse, økonomi, markedsføring, management, prosjektledelse og atferdsanalyse. Naim har over 20 års erfaring med konsept- og forretningsutvikling, samt styreverv, drift og ledelse av en rekke anerkjente bedrifter og kulturinstitusjoner.

https://www.linkedin.com/in/naimlorentzen/
Fag- og kursutviklere

Asle Dal, Kurs- og fagleder | Norsk Fagforum og partner MAN MM

Asle er utdannet innen psykisk helse, rusproblematikk, prosjektledelse og VIVO 1. & 2. ( videreutdanning i voldsrisikovurderinger). Foruten å være faglig leder og kursutvikler i Norsk Fagforum arbeider Asle som rådgiver for samhandling i Oslo Universitetssykehus KPHA. Asle har lang ledererfaring innen arbeid med psykisk helse, rus- og avhengighetsproblematikk og psykosebehandling, samt volds- og trusselbildet innen psykisk helsearbeid. Han har lang undervisningserfaring fra høgskolen i Oslo hvor han har undervist i fag innen spesialsykepleie, grunnutdanningen for sosionomer og i bolig -sosialt arbeide. Sammen med Jon R. Skotte har Asle blant annet bakgrunn fra prosjektet «Voldsrisiko i et pasientforløp», et samarbeidsprosjekt mellom Oslo sykehusene, Oslo politidistrikt og Oslo kommune.

https://www.linkedin.com/in/asledal/

Marius Kampen Engevold, Kurs- og fagrådgiver | Norsk Fagforum
Marius er spesial hjelpepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid og VIVO 1. & 2. ( videreutdanning i voldsrisikovurderinger) Foruten å være tilknyttet Norsk Fagforum arbeider Marius på sikkerhets psykiatrisk enhet B i Oslo universitetssykehus der han er sikkerhets- og opplæringsansvarlig. Han er kurset medisinsk simulering som pedagogisk metode, Crisis Resource Managment (CRM), Debriefing ifht medisinsk simulering, Promoting Risk Intervention by Situational Management (PRISM) vurdering av situasjonsbetingede risikofaktorer og kurs i nærkamp fra Norges idrettshøyskole.
Marius har undervist i Praktisk håndtering av voldsatferd for TVIP-studenter (tverrfaglig videreutdanning i psykisk helsearbeid) HIO. Han underviser per nå i Praktisk håndtering av voldsatferd i institusjon og medisinsk simulering OUS og akutt psykiatrisk døgnenhet og allmennpsykiatrisk døgnenhet ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen Diakonhjemmet Sykehus.

https://www.linkedin.com/in/marius-kampen-engevold-408aab23/

Jon R. Skotte, Kurs- og fagrådgiver | Norsk Fagforum

Jon er spesialsykepleier med videreutdanning i psykiatri og VIVO 1. & 2. ( videreutdanning i voldsrisikovurderinger). Foruten å være tilknyttet Norsk Fagforum arbeider Jon R. Skotte som seniorrådgiver i Statens helsetilsyn hvor voldsrisikoarbeid er hans område.
Jon har lang arbeidserfaring innen psykisk helsearbeid og rusavhengighet, og har undervist innen rusbehandling, psykiatrisk sykepleie, dobbeltdiagnoser og psykiatri på blant annet Høgskolen i Oslo, Menighetssøsterhjemmets Høgskole og Lovisenberg Diakonale Høgskole. Sammen med Asle Dal har Jon blant annet bakgrunn fra prosjektet «Voldsrisiko i et pasientforløp», et samarbeidsprosjekt mellom Oslo sykehusene, Oslo politidistrikt og Oslo kommune.
Jon var medlem av det regjeringsoppnevnte – Olsenutvalget som utredet saker hvor personer med kjent psykisk lidelse har tatt liv i perioden 2004 – 2009.

https://www.linkedin.com/in/jon-ragnar-skotte-63048997/

Thomas Bernhard Thiis-Evensen, Kurs- og fagrådgiver | Norsk Fagforum

Thomas Bernhard er utdannet Cand. Philol. og filosofisk praktiker NSFP. Foruten å være tilknyttet Norsk Fagforum arbeider Thomas som dialogutvikler, rådgiver og kvalitetsutvikler for helsefremmende og forebyggende tjenester som bl.a. Kognito, Oslo Psykologsenter og Diakonhjemmet Omsorgs dialogsenter. Thomas har bistått private og ideelle virksomheter innen barnevern, helse og sosial, psykisk helse og sykehjem. Han har vært prosjektleder for rammeavtallesøknader med fokus på implementering av modeller for kunnskapsbasert praksis, brukermedvirkning og egenevaluering.
Thomas har lang erfaring fra arbeid i tunge sammensatte barnevernstiltak. Han har drevet personalopplæring i kvalitetssikringssystemet, drevet HMS kartlegging i forbindelse med vernerunder, organisert gjennomføring av kurs av personale.

https://www.linkedin.com/in/thomas-bernhard-thiis-evensen-31ba925/
Kunder

NAV, OsloMet, Oslo Kommune, Ringerike Kommune, Bremanger kommune, Røysumtunet, Høgskolen i Innlandet, Høgskolen på Vestlandet, Husbanken, Folkeuniversitetet, Akershus universitetssykehus HF, Lovisenberg diakonale sykehus, SEPREP (Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser), Fagforbundet, Oslo politidistrikt, Helsedirektoratet