Om oss

Om oss

Norsk Fagforum (MAN MM AS) bistår offentlige og private helse og sosialtjenester med å øke trygghet, trivsel og kompetanse på arbeidsplassen med særlig trykk på forebygging, håndtering og oppfølging av uønskede hendelser. Vår erfaring strekker seg over mange år og med ulike organisasjoner. Vår erfaring er stor når det gjelder samhandling, rutiner og avviksmeldinger. Derfor har vi høstet gode referanser fra hele landet.

  • Forebygging, håndtering og oppfølging knyttet til uønskede hendelser

Det å ta avviksmeldinger på alvor reduserer risikoen for uønskede hendelser på arbeidsplassen. Det å ha gode nok rutiner som kontinuerlig blir forbedret og tilpasset nye omgivelser, situasjoner og hendelser gir dokumentert den beste effekten. Forebygging gjennom systematisk hms arbeid og sikre gode fagprosedyrer er nøkkelen til en bedre arbeidshverdag for ansatte.

  • Avvikshåndtering, systematisk HMS arbeide og sikre gode fagprosedyrer

Mange som arbeider innen det offentlige og private helse og sosialtjenester opplever hvor vanskelig det er å takle vold og trusler i arbeidshverdagen. Alle involverte både ansatte og ledere ønsker å redusere forekomsten av uønsket atferd på arbeidsplassen. Derfor er arbeidsmiljøloven også skjerpet og tydeliggjør nå bedre hvilket ansvar og hvilke plikter som hviler på ledelse og ansatte.

  • Håndtering av uønsket atferd type vold og trusler

Det vi gjør gjennom kurs, rådgivning og simuleringer har dokumentert god virkning. Både ansatte og ledelse opplever deltakelsen som relevant og nyttig. Det er en lav utgift å være i forkant. Mange tjenesteleverandører sliter både med tilstrekkelighet knyttet til omsorg, enten det gjelder personer med større læringsvansker og eller om det handler om de daglige brukere som har utilregnelig atferd grunnet læringshistorikken de enkelte bærer med seg. Vi har kurs som treffer ufaglærte og påbygningskurs for mer erfarne ansatte.

  • Kurs med medisinsk simulering og forståelse av hva  gode fagprosedyrer innebærer

Ofte får vi henvendelser som generelt går på kompetanse hos den enkelte, rutiner og oppfølging av avviksmeldinger. En generell problemstilling kan derfor være at omsorgs- og tilbydere oppdager at de ansatte føler seg utrygge i jobben grunnet trusler og vold. Dette samtidig som enhetsledere ikke helt vet hvordan de skal bruke avviksmeldingene for å videreutvikle rutinene slik at risikoen for trusler og vold reduseres. Håndtering og deeskalerende teknikker er også etterspurt.

  • Håndtering og deeskalerende tekniker

Våre tjenester og kurs går rett i kjernen og vi jobber oss gjennom problemstillinger basert på faktiske hendelser fra deres arbeidssituasjon. Sammen med deltakerne løser vi opp problemstillinger og øver inn rutiner slik at miljøarbeideren er bedre rustet til å stå i situasjoner når de skulle oppstår.

  • Spesifikke tiltak og virkningsfulle aktiviteter

Menneskene bak Norsk fagforum

Naim Lorentzen, Ansvarlig koordinator | Norsk Fagforum og partner MAN MM
Naim er en handlekraftig administrator med utdannelse innen ledelse, økonomi, markedsføring, management, prosjektledelse og atferdsanalyse. Naim har over 20 års erfaring med konsept- og forretningsutvikling, samt styreverv i, og drift og ledelse av, en rekke anerkjente bedrifter og kulturinstitusjoner.

https://www.linkedin.com/in/naimlorentzen/
Fag- og kursutviklere

Asle Dal, Kurs- og fagleder | Norsk Fagforum og partner MAN MM

Asle er utdannet innen psykisk helse, rusproblematikk, prosjektledelse og VIVO 1. & 2. ( videreutdanning i voldsrisikovurderinger). Foruten å være faglig leder og kursutvikler i Norsk Fagforum arbeider Asle som rådgiver for samhandling i Oslo Universitetssykehus KPHA.
Asle har lang ledererfaring innen arbeid med psykisk helse, rus- og avhengighetsproblematikk og psykosebehandling, samt volds- og trusselbildet innen psykisk helsearbeid. Han har lang undervisningserfaring fra høgskolen i Oslo hvor han har undervist i fag innen spesialsykepleie, grunnutdanningen for sosionomer og i bolig -sosialt arbeide. Sammen med Jon R. Skotte har Asle blant annet bakgrunn fra prosjektet «Voldsrisiko i et pasientforløp», et samarbeidsprosjekt mellom Oslo sykehusene, Oslo politidistrikt og Oslo kommune.

https://www.linkedin.com/in/asledal/

 

Jon R. Skotte, Kurs- og fagrådgiver | Norsk Fagforum

Jon er spesialsykepleier med videreutdanning i psykiatri og VIVO 1. & 2. ( videreutdanning i voldsrisikovurderinger). Foruten å være tilknyttet Norsk Fagforum arbeider Jon R. Skotte som seniorrådgiver i Statens helsetilsyn hvor voldsrisikoarbeid er hans område.
Jon har lang arbeidserfaring innen psykisk helsearbeid og rusavhengighet, og har undervist innen rusbehandling, psykiatrisk sykepleie, dobbeltdiagnoser og psykiatri på blant annet Høgskolen i Oslo, Menighetssøsterhjemmets Høgskole og Lovisenberg Diakonale Høgskole. Sammen med Asle Dal har Jon blant annet bakgrunn fra prosjektet «Voldsrisiko i et pasientforløp», et samarbeidsprosjekt mellom Oslo sykehusene, Oslo politidistrikt og Oslo kommune.
Jon var medlem av det regjeringsoppnevnte – Olsenutvalget som utredet saker hvor personer med kjent psykisk lidelse har tatt liv i perioden 2004 – 2009.

https://www.linkedin.com/in/jon-ragnar-skotte-63048997/

 

Thomas Bernhard Thiis-Evensen, Kurs- og fagrådgiver | Norsk Fagforum

Thomas Bernhard er utdannet Cand. Philol. og filosofisk praktiker NSFP. Foruten å være tilknyttet Norsk Fagforum arbeider Thomas som dialogutvikler, rådgiver og kvalitetsutvikler for helsefremmende og forebyggende tjenester som bl.a. Kognito, Oslo Psykologsenter og Diakonhjemmet Omsorgs dialogsenter. Thomas har bistått private og ideelle virksomheter innen barnevern, helse og sosial, psykisk helse og sykehjem. Han har vært prosjektleder for rammeavtallesøknader med fokus på implementering av modeller for kunnskapsbasert praksis, brukermedvirkning og egenevaluering.
Thomas har lang erfaring fra arbeid i tunge sammensatte barnevernstiltak. Han har drevet personalopplæring i kvalitetssikringssystemet, drevet HMS kartlegging i forbindelse med vernerunder, organisert gjennomføring av kurs av personale.

https://www.linkedin.com/in/thomas-bernhard-thiis-evensen-31ba925/

 

Marius Kampen Engevold, Kurs- og fagrådgiver | Norsk Fagforum
Marius er spesial hjelpepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid og VIVO 1. & 2. ( videreutdanning i voldsrisikovurderinger) Foruten å være tilknyttet Norsk Fagforum arbeider Marius på sikkerhets psykiatrisk enhet B i Oslo universitetssykehus der han er sikkerhets- og opplæringsansvarlig. Han er kurset medisinsk simulering som pedagogisk metode, Crisis Resource Managment (CRM), Debriefing ifht medisinsk simulering, Promoting Risk Intervention by Situational Management (PRISM) vurdering av situasjonsbetingede risikofaktorer og kurs i nærkamp fra Norges idrettshøyskole.
Marius har undervist i Praktisk håndtering av voldsatferd for TVIP-studenter (tverrfaglig videreutdanning i psykisk helsearbeid) HIO. Han underviser per nå i Praktisk håndtering av voldsatferd i institusjon og medisinsk simulering OUS og akutt psykiatrisk døgnenhet og allmennpsykiatrisk døgnenhet ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen Diakonhjemmet Sykehus.

https://www.linkedin.com/in/marius-kampen-engevold-408aab23/
Kunder

NAV, OsloMet, Oslo Kommune, Ringerike Kommune, Bremanger kommune, Røysumtunet, Høgskolen i Innlandet, Høgskolen på Vestlandet, Husbanken, Folkeuniversitetet, Akershus universitetssykehus HF, Lovisenberg diakonale sykehus, SEPREP (Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser), Fagforbundet, Oslo politidistrikt, Helsedirektoratet