Aktuelle kurs

Aktuelle kurs

Norsk Fagforum tilbyr relevante kurs og fagdager for offentlige og private virksomheter, og trener grupper uten psykiatrisk utdannelse. Norsk Fagforum utvikler og gjennomfører kompetansehevende kurs, opplærings-programmer, seminarer og konferanser for alle som ønsker å anvende kunnskap i psykisk helse. Faglig påfyll bedrer arbeidsmiljøet og samler små og store team. Økt kunnskap gir økt mestring og trygger alle i ens arbeidssituasjon.

Norsk Fagforum fokuserer blant annet på psykisk helse i samfunnet, polikliniske og ambulante oppfølgingstjenester, psykisk helse for allmennleger, behandling og oppfølging av personer med ROP-lidelser, voldsrisikovurdering og -håndtering. Norsk Fagforum leverer kurspakker til arbeidsgivere som har et HMS ansvar. Om du representerer stat, kommune, etat, bedrift eller institusjon så vil vi strekke oss og tilpasse vår kompetanse slik at våre kurs treffer deres ansatte eller medarbeidere der behovet er størst.

Les mer om Norsk Fagforum og oss her

Les mer om kurspakker for kommuner og større private virksomheter trykk her

Ta kontakt med Norsk Fagforum ved daglig leder Naim Lorentzen for mer informasjon, bestilling eller en uforpliktende samtale knyttet til deres behov.

Ring 22 34 34 06 eller benytt post@norskfagforum.no

Våre kurs 2019:

KURSKODE 14G_003
GRUNNKURS – Psykisk helsearbeid i kommunen
Kurset styrker kompetansen og trygger de kommunalt ansatte i det psykiske helsearbeidet
Les mer om kurs her


KURSKODE 14HOM_003

Tryggere arbeidshverdag – Helse, Omsorg og Publikumsmottak

Kurset er basert på Nav Rapport januar 2014 – Sikkerhet i arbeids- og velferdsforvaltningen og har som mål at ansatte skal få en bedre plattform knyttet til vold og trusler i jobben.

Les mer om kurs her


KURSKODE 14V_005
V-RISK-10 – Individuell klinisk vurdering

Lære å gjøre en utvidet V-RISK-10 vurdering med påfølgende individuell risikohåndtering og samhandlingsplan.
Les mer om kurs her


KURSKODE 18MS_001

Medisinsk Simulering – Forebygging, håndtering og oppfølging

For deg som jobber i direkte kontakt med brukere/pasienter i primær, spesialisthelsetjenesten, privat omsorg, publikumsmottak, NAV, fastlegekontor og liknende.

Les mer om kurset her

Norsk Fagforum fagdager

Fagdagene passer for alle som jobber i innenfor psykisk helsearbeid. Innholdet er tilrettelagt for de som jobber i direkte kontakt med brukerne i kommunale eller private omsorgsboliger, ettervernshjem for mennesker med psykiske lidelser eller ambulante team som jobber direkte inn i brukerens hjem.

Dette er en god mulighet til å samle medarbeidere for faglig oppdatering og for å styrke kunnskapsnivå og samforståelse. Gjennom fagdagen får man konkrete verktøy, nyttige virkemidler og evidensbasert kunnskap som umiddelbart kan omsettes i praktisk virke.

Norsk Fagforum har utviklet et program som både er variert og engasjerende, som dekker alle de viktigste lovpålagte områdene man skal ha kunnskap om innen psykisk helsearbeid.

Fokusområder

Lovverk – rammebetingelser – Gode verktøy de fleste bør ha kjennskap til.

Kasus og øvelser (Fire øvelser)

Psykisk helse – psykisk helsearbeid – «Sammen om mestring»

Psykisk lidelse – rus

Brukermedvirkning – pårørende – øvelser

Virksom oppfølging – recovery – øvelser

Lært hjelpeløshet – øvelser

Samhandling – samarbeid – ansvarsgruppe

Taushetsplikt – øvelser

Helse- og omsorgstjenesteloven

Helsepersonelloven

Krav om forsvarlig yrkesutøvelse

Taushetsplikt og unntak fra denne

Opplysningsrett og -plikt

Meldeplikt

Dokumentasjonsplikt

Pasient- og brukerrettighetsloven

Pårørende