Evitar – Digitalt verktøy

Bakgrunn

Hendelsesanalyser fra helse og omsorgstjenesteutøvelsen viser gjennomgående mangler og svikt både knyttet til opplæring, rutineoppfølging, informasjonsflyt, struktur, ansvarsfordeling, samhandling, samt generelle misforståelser og usikkerhet overfor lovverket.

Evitar

Norsk Fagforum tilbyr det digitale verktøyet – Evitar

Evitar er et verktøy som ivaretar alle de nødvendige sider av voldsrisikoarbeidet for å styrke det faglige- skjønn og vurderinger.

Dette innebærer rutiner for både HMS og fagprosedyrer slik at man med Evitar enklere kan forebygge, håndtere og følge opp volds- og trusselhendelser. Evitar vil også inneholde rutiner for voldsrisikovurdering og -håndtering, samt samhandling med blant annet politi, spesialisthelsetjenesten og andre aktuelle aktører.

Evitar tilpasses hvert enkelt tjenestetilbud og den enkelte tjenesteutøver ut fra hvor man arbeider, enten det er i NAV, med rusproblematikk, psykisk helse eller hjemmebaserte tjenester, i skolen eller i andre deler av tjenestetilbudet.

Evitar omfatter forebygging, håndtering og oppfølging av den ansatte som er i en arbeidssituasjon hvor sannsynligheten for volds- og trusler forekommer.

 

Evitar er utviklet etter gjeldende lovverk og faglige standarder, i tråd med veileder til Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten, fra 2017.

HVORFOR evitar?

Helsetilsynets systemrevisjon 

Arbeidsgivers ansvar for den ansatte 

Krav til forsvarlighet og internkontroll 

Økende antall pasienter på dom til behandling 

Sammenhengen mellom psykisk lidelse – rus – økt voldsrisiko 

Rådende rundskriv og anbefalinger er for generelle 

FORDELER

  • Skiller tydelig mellom fagprosedyrer og HMS rutiner
  • Har ett operativt og praktisk fokus
  • Er selvforklarende og intuitivt
  • Har et fokus på forebygging, håndtering og oppfølging
  • Knyttes til avvikssystemet
  • Har et klart fokus på positive/støttende faktorer, sammen med risikotenkning
  • Er en elektronisk løsning som oppdateres fortløpende mot gjeldende lovverk
  • Reduserer bruk av ressurser til implementering
  • Er operasjonelt og brukervennlig

IMPLEMENTERING AV Evitar

Kompetanseheving (skreddersøm etter bruk)
Kontinuerlig feedback av bruk for korrigeringer og utvikling av rutiner
Undervisning tilpasset tjenestested
Ressursgruppe på tvers av enheter og tjenestetilbud

FOKUSOMRÅDER I Evitar

HMS rutiner
Fagprosedyrer
Voldsrisikovurdering og håndtering
Samarbeid politi og helsevesen
Grenseoppganger – roller – ansvar
Samfunnsvern
Samarbeidsformer
Kommunikasjonsflyt
Taushetsplikt vs. opplysningsrett og -plikt
Lovverk