Tilstandsrapport

Norsk Fagforum samarbeider med offentlige og private aktører over hele landet.

Vi tilbyr tilstandsrapporter som avdekker hull og mangler knyttet til rutiner og risikoforhold. Spesielt er Arbeidstilsynet (HMS) og Helsetilsynet (Fag og kvalitet) fokusert på å redusere forekomster av vold og trusler på norske arbeidsplasser. Vår ekspertise er nettopp vold og trusler, hvordan redusere forekomster og uønskede hendelser.

En tilstandsrapport fra oss sikrer virksomheten mot uønskede konsekvenser både i den daglige driften og ved tilsyn. Vi utarbeider en tilstandsrapport fra krav knyttet til Arbeidsmiljøloven, Helse og omsorgstjenesteloven (tidligere Kommunehelsetjenesteloven), Helsepersonelloven, Pasientrettighetsloven  – ArKoHePa. Dessuten ligger også Spesialisthelsetjenesteloven nært opptil og danner bakteppe for enkelte vurderinger og beslutninger som må fattes. Dette samt lokale forhold som påvirker samhandling for de ulike virksomheter og enheter disse knyttes til vil også vurderes.

Kort fortalt, en tilstandsrapport gjennomgår eksisterende informasjon, rutiner og prosedyrer. Funnene blir oppdatert og tilstrekkelige ut fra de aktuelle lovverk. På generelt grunnlag kan vi si at omfanget øker med størrelsen av virksomheten. Grad av standardisering reduseres også med størrelsen.

 

Vi leverer alle tre eller én av tre følgende;

  • Tilstandsrapport – gjennomgang av eksisterende rutiner, prosedyrer og informasjon
  • Tiltaksplan – utbedringstiltak, organisering, samhandling og tilstrekkelighet (nok rutiner, og ikke for mange)
  • Gjennomføring i samarbeid med virksomheten – gjennomgå og prøve ut praksisen jamfør tiltaksplan