ABIN 1 (beta) – Digitalt verktøy

ABIN 1(beta)

Norsk Fagforum utvikler det digitale verktøyet – ABIN 1.

 

ABIN 1 er et verktøy som ivaretar alle de nødvendige sider av voldsrisikoarbeidet.
Dette innebærer rutiner for både HMS og fagprosedyrer slik at man med ABIN 1 enklere kan forebygge, håndtere og følge opp volds- og trusselhendelser. ABIN 1 vil også inneholde rutiner for voldsrisikovurdering og -håndtering, samt samhandling med blant annet politi, spesialisthelsetjenesten og andre aktuelle aktører.

ABIN 1 tilpasses hvert enkelt tjenestetilbud og den enkelte tjenesteutøver ut fra hvor man arbeider, enten det er i NAV, med rusproblematikk, psykisk helse eller hjemmebaserte tjenester, i skolen eller i andre deler av tjenestetilbudet.

ABIN 1 omfatter forebygging, håndtering og oppfølging av den ansatte som er i en arbeidssituasjon hvor sannsynligheten for volds- og trusler forekommer.

ABIN 1 er utviklet etter gjeldende lovverk og faglige standarder, i tråd med veileder til Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten, fra 2017.

HVORFOR ABIN?

Helsetilsynets systemrevisjon 

Arbeidsgivers ansvar for den ansatte 

Krav til forsvarlighet og internkontroll 

Økende antall pasienter på dom til behandling 

Sammenhengen mellom psykisk lidelse – rus – økt voldsrisiko 

Rådende rundskriv og anbefalinger er for generelle 

 

FORDELER

  • Skiller tydelig mellom fagprosedyrer og HMS rutiner
  • Har ett operativt og praktisk fokus
  • Er selvforklarende og intuitivt
  • Har et fokus på forebygging, håndtering og oppfølging
  • Knyttes til avvikssystemet
  • Har et klart fokus på positive/støttende faktorer, sammen med risikotenkning
  • Er en elektronisk løsning som oppdateres fortløpende mot gjeldende lovverk
  • Reduserer bruk av ressurser til implementering
  • Er operasjonelt og brukervennlig

IMPLEMENTERING AV ABIN 1

Kompetanseheving (skreddersøm etter bruk)
Kontinuerlig feedback av bruk for korrigeringer og utvikling av rutiner
Undervisning tilpasset tjenestested
Ressursgruppe på tvers av enheter og tjenestetilbud

FOKUSOMRÅDER I ABIN 1

HMS rutiner
Fagprosedyrer
Voldsrisikovurdering og håndtering
Samarbeid politi og helsevesen
Grenseoppganger – roller – ansvar
Samfunnsvern
Samarbeidsformer
Kommunikasjonsflyt
Taushetsplikt vs. opplysningsrett og -plikt
Lovverk